เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน : เทปที่ 239 การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดปราจีนบุรี