เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 272 แรงงานคืนถิ่นพลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง