เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 274 NABC ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ