เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 275 เกษตรบันดาลใจ