เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน:เทปที่ 276 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนนโยบาย...