รองเลขาฯ สศก. นำทีม AFSIS ถกกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น วางแนวทางทำงานร่วมกันในอนาคต

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ สศก. และเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการระบบข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Food Security Information System: AFSIS) ได้เข้าพบ Mr. TANIWA Koji ผู้อำนวยการกองแผนงานสถิติ กรมสถิติ  Mr. MIYAKODA Yukinobu รองผู้อำนวยการกองแผนงานสถิติ และเจ้าหน้าที่กองแผนงานสถิติ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ AFSIS เมื่อ ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 
ในระหว่างการหารือ รองเลขาธิการ สศก. ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญและความจำเป็นของการจัดทำข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลในระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาด้านการเกษตรในอาเซียนมีความแข็งแกร่ง และเห็นว่าโครงการ AFSIS เป็นหนึ่งในกลไกที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ โดยมีญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนที่สำคัญ เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับญี่ปุ่นและอาเซียนเป็นอย่างมาก ตลอดจนได้ให้ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการ AFSIS (นายวินิต อธิสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงาน รวมถึงแผนงานที่จะดำเนินการในระยะต่อไป ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการโครงการ AFSIS กับฝ่ายญี่ปุ่น
 
ปัจจุบันสำนักงานเลขานุการ AFSIS ได้เผยแพร่รายงานสารสนเทศความมั่นคงด้านอาหารฉบับล่าสุดแล้ว ได้แก่ รายงานแนวโน้มสินค้าเกษตร (Agricultural Commodity Outlook: ACO) ฉบับที่ 22 (เดือนมิถุนายน 2562) และรายงานข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning Information: EWI) ฉบับที่ 22 (เดือนมีนาคม 2562) ตลอดจนได้รายงานแผนการปรับปรุง และพัฒนาเพิ่มฐานข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้จากการอบรมต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องบนเวบไซต์ AFSIS เพื่อให้น่าสนใจและง่ายต่อผู้ใช้ข้อมูลมากยิ่งขึ้น อาทิ องค์ความรู้จากการอบรมต่างๆ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านอาหาร (เช่น   ชุดฐานข้อมูลดิน รายงานสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ) นอกจากนั้น ยังได้หยิบยกอุปสรรคการรวบรวมข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงาน ACO และ EWI ในการดำเนินการขึ้นหารือ และขอให้ญี่ปุ่นร่วมสนับสนุนในการประชุมผู้ประสานงานหลัก AFSIS (AFSIS Focal Point meeting: FP) ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2563 ณ ประเทศเนการาบรูไนดารุสซาลาม และรวมถึงในการประชุมอื่นๆ เพื่อให้ ได้ข้อมูลจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ครอบคลุม และทุกประเทศสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
 
อนึ่ง สำนักงานเลขานุการAFSIS เป็นหน่วยงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยข้อมูลที่เผยแพร่หลัก ได้แก่ รายงาน ACO ซึ่งเป็นรายงานการวิเคราะห์ สถานการณ์การผลิต อุปสงค์และอุปทาน ของสินค้าที่สำคัญ 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ถั่วเหลือง และมันสำปะหลัง โดยจะรายงานข้อมูลทั้งในปีปัจจุบัน และข้อมูลพยากรณ์สำหรับปีถัดไป และรายงาน EWI เป็นรายงานข้อมูลเฉพาะสถานการณ์การผลิต ได้แก่ เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ เนื้อที่เสียหายจากเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆ โดยจะรายงานข้อมูลทั้งในปีปัจจุบัน และข้อมูลพยากรณ์สำหรับปีถัดไปของสินค้าที่สำคัญ 5 ชนิด ดังกล่าวข้างต้น 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2444123295676757