รองเลขาธิการ สศก. ประชุม "การจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร"

      วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุม เรื่อง "การจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร" เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3159427164146363