รองเลขาธิการ สศก. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 10/2563

       วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 10/2563 (งวดที่ 11) ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง การกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 10/2563 (งวดที่ 11) ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/