รองเลขาธิการ สศก. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

      วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ห้องประชุม 20610 ชั้น 6 กรมการค้าภายใน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายใน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา เรื่อง การจัดสรรวงเงินสินเชื่อให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกข่าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้การดำเนินโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/