รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานการสัมมนาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคเกษตร

          วันที่ 12 มกราคม 2564 ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการสัมมนาหลักสูตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับภาคเกษตร โดยมีนายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเจษฎา สกุลคู องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=OAEpublic&set=a.3618701308218944