รองเลขาธิการ สศก. เป็นประธานสัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้คณะทำงานจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ

                 วันที่ 8 เมษายน 2564 นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธาน สัมมนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้คณะทำงานจัดการความรู้สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ โดยมี นางสาวกัลยา สงรอด ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและของบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทด้านการเกษตร ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปสนับสนุนการจัดทำแผนงาน/โครงการของหน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้ได้รับเกียรติ นายนิติ ช่างภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการ มาบรรยายถ่ายทอด ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3855874884501584