ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 134 - 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีวาระที่สำคัญในเรื่อง (1) การเปิดตลาดสินค้าเกษตรตามพันธกรณีความตกลงระหว่างประเทศ ปี 2561 - 2563 (2) โครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preference: GSP) กับสหรัฐอเมริกาและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย (3) การปรับปรุง/ยกเลิกคำสั่งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ และ (4) แผนปฏิรูปภาคการเกษตรกรรม (นำเสนอ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/bapp.oae/photos/?tab=album&album_id=810714555781125