การประชุมหารือแนวทางการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และนายเสกสรร ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท ร่วมประชุมหารือแนวทางการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก และกระจายการถือครองที่ดิน ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อร่วมหารือแนวทางการจัดเตรียมแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติฯ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะเสริมสร้างให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1754329961322764