ประชุมเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ ครั้งที่ 23-4/2561 ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1831168963638863