เลขาธิการ สศก.มอบนโยบายพบปะและพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

      วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มอบนโยบายพบปะและพูดคุยกับเกษตรกรที่เข้าร่วม อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ" ณ โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้โฮเทล จังหวัดสุพรรณบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2745164518905965