โครงการอบรมการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัด กษ.

      วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมศรีสรรพกิจ ชั้น 7 อาคารวิสัยทัศน์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้การจัดทำบัญชีข้อมูล (Data Catalog) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำข้อมูลนำเข้าสู่ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติได้อย่างถูกต้องต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2814162898672793