การประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

      วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมหารือร่วมกับผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร (ระยะที่ 1) โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรขนาดใหญ่ (big data) รวมถึงการจัดทำข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อการวางแผนความมั่นคงทางด้านอาหาร ณ ห้องประชุม AEOC 1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2814380755317674