เลขาธิการ สศก. เปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการของ สศก. สู่ระบบราชการ 4.0

      วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน ไปสู่ระบบราชการ 4.0 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จ.ชลบุรี ตามนโยบายที่จะใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 โดยภาครัฐกำหนดให้หน่วยงานมุ่งเน้นระบบราชการที่เปิดกว้าง บูรณาการเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่ทันสมัย สู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3154034688018944