เลขาธิการ สศก. เป็นประธานเปิดการอบรม “กลุ่มวันสุข”

                วันที่ 7 เมษายน 2564 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรม “กลุ่มวันสุข” พร้อมมอบนโยบายและบรรยายพิเศษ “ภารกิจของ สศก. ในแต่ละสำนัก/ศูนย์/กอง และการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกรปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรมกล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัย มีความเชี่ยวชาญเป็นมืออาชีพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของบุคลากรให้มีความเป็นทีม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/media/set?vanity=OAEpublic&set=a.3853505318071874