สศก. ประชุมหารือข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2560

          สศก. ประชุมหารือข้อมูลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2560 วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากสำนัก/กอง/ศูนย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ทั้งนี้ สศก. มีกำหนดจัดสัมมนารายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมิรมาเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ
 
-- -- -- -- --