สศก. จัดโครงการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ และให้ความรู้เกษตรอินทรีย์แก่บุคคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 ภาคเหนือ