ลธก. สศก. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ.

         วันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
-- -- -- -- --