การสัมมนา ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2560 และแนวโน้มปี 2561