การอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล ปีงบประมาณ 2561

          วันที่ 8 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมดราก้อน ริเวอร์อเวนิว จ.พิษณุโลก โดยมีนายชัฐพล สายะพันธ์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม เพื่อประยุกต์ใช้การเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การสำรวจระยะไกลและเทคโนโลยีระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GIS) รวมทั้งฝึกปฏิบัติการสำรวจและตรวจสอบเชิงพื้นที่ในภาคสนาม ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายต่อไป
 
-- -- -- -- --