การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 11 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
-- -- -- -- --