การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก

          วันที่ 12 มกราคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออก ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จ.ชลบุรี
 
-- -- -- -- --