การประชุมสัมมนาขับเคลื่อนนโยบาย กษ. ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 4 ภาคเหนือ ในการนี้ นายวิณะโรจน์ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตร พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัดและรับฟังความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากภาคส่วนต่างๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้เป็นประธานการประชุมเกี่ยวกับปัญหายางพาราในพื้นที่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคเหนือเพื่อรับไปพิจารณาแก้ไขปัญหาโดยเร็วต่อไป โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยหารือทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
-- -- -- -- --