ลธก. สศก. ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมลงพื้นที่คณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบทุ่งลูกนกสหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
-- -- -- -- --