การประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย กษ. ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานของ กษ. แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และให้ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ มีความเชื่อมโยงนโยบายจากส่วนกลาง ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานร่วมกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งหารือร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ในการจัดหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ผลักดันให้เกิดการพัฒนาการเกษตรทำให้สามารถมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
-- -- -- -- --