การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สศก.

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของ สศก. ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของ สศก.
-- -- -- -- --