สศก. ร่วมรับฟังข้อเสนอและการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้าวและยางพารา

          วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมรับฟังข้อเสนอและการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้าวและยางพารา จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-- -- -- -- --