ลธก. สศก. ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของ กษ. ครั้งที่ 11/2561