ลธก. สศก. ประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ.

          ลธก. สศก. ประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ. วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-- -- -- -- --