การประชุมการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

        วันที่ 16 มีนาคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และคณะผู้บริหาร สศก. ประชุมตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อชี้แจงการตรวจรับรอง และนำเสนอลักษณะสำคัญขององค์การและกระบวนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในภาพรวม ตามเกณฑ์คุณภาพฯ หมวด 1 ถึง หมวด 7 รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจาก นางสาวดารัตน์ บริพันธกุล ผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐฯ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในการพัฒนาองค์กรต่อไป
-- -- -- -- --