การสัมมนา เปิดบ้าน สศก.

วันที่ 22 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา“เปิดบ้าน สศก.” ในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันถึงภารกิจและผลงานเด่น ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้งแผนงานที่จะดำเนินการในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วม