พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ โล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี สศก.

         วันที่ 24 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ และพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่งชั้น 8 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา ในการนี้ นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในปี 2561 มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเข็มเชิดชูเกียรติ 39 ราย ข้าราชการดีเด่น 5 ราย และเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ 12 ราย
-- -- -- -- --