สศก. ครบรอบ 39 ปี สมทบทุนมูลนิธิ รพ. สมเด็จพระยุพราช จัดซื้อเครื่องมือแพทย์

         วันที่ 2 เมษายน 2561 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร จาก ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 39 ปี จำนวน 176,720 บาท ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพฯ
-- -- -- -- --