การประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 4/2561

         วันที่ 3 เมษายน 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมผู้บริหาร สศก. ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และการดำเนินงาน งบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งรับฟังสรุปผลการเสวนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สศก. 39 ปี ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 3 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
-- -- -- -- --