การประชุมหารือระหว่างคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ กษ.

         วันที่ 3 เมษายน 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือระหว่างคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดำเนินภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-- -- -- -- --