สศก. จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดพิธีรดนำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 โดย ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปพร้อมคณะผู้บริหาร ในการนี้ เลขาธิการ สศก. ได้กล่าวอวยพรแก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยอันเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงามร่วมกัน ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร