การประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงาน Mr. รายสินค้า

วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วย นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr. รายสินค้า) ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาข้อมูลรายสินค้าเสนอผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำเดือนเมษายน 2561