การประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 23 เมษายน 2561 ดร. วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรับทราบปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการพิจารณาจากสำนักงบประมาณ รวมทั้งพิจารณาทบทวนปรับปรุงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดของ สศก. ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายให้สอนคล้องกับแผนปฏิบัติงานต่อไป
 

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1685778311511263