การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2561

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 พฤษภาคคม 2561 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะประธานอนุกรรมการคณะการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค. ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อติดตามผลรายงานปฏิบัติตามแผนงานด้านการบริหารความเสี่ยง อ.ส.ค.ประจำปีไตรมาสที่ 2/2561 และรับทราบโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร (โครงการพี่เลี้ยง) ระหว่าง อ.ส.ค. กับ ธ.ก.ส.

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1701365099952584