การประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ กษ.

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ กษ. วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1844580625631030