การประชุมคณะทำงานแผนปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ กษ.

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 6 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมพึ่งบุญ ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เกษตรสร้างมูลค่า) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น อย่างครบถ้วน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1862212033867889