สศก. ฝึกอบรมการวางแผนเชิงกลยุทธฯ

สศก.จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning) “ วันที่ 10 กันยายน 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวางแผนเชิงกลยุทธ (Strategic Planning)" โดยมี นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงาน การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้และเข้าใจหลักการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ ตลอดจนวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์ได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ พันเอก ดร.โสภณ ศิริงาม และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=1866936763395416