ประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร โดยส่วนวิจัยเศรษฐกิจปศุสัตว์และประมง จัดประชุมความก้าวหน้าการดำเนินงานของผู้รับผิดชอบรายสินค้า (Mr.รายสินค้า) ครั้งที่ 4/2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) เป็นประธานการประชุม และมีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา) เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุม Mr.รายสินค้าได้รายงานสถานการณ์การผลิต การตลาด และมาตรการที่ดำเนินการในสินค้าต่าง ๆ ให้ที่ประชุมทราบ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/OAEbaer/