การอบรมเชิงปฎิบัติการการทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงจากกองทุน FTA

      วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (รุ่นที่ 5) ณ โรงแรมบางกอก โอเอซิส จ.กรุงเทพฯ เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกร ผู้แทนสถาบันเกษตรกร มีความรู้ความสามารถในการจัดทำข้อเสนอโครงการและแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการ ให้สามารถดำเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3114109695344777