การประชุมผู้บริหารระดับสูง กษ.

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมด้วยนางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 12/2561 โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการภายใต้งบประมาณปี 2561 (เพิ่มเติม) และการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์