เกษตรฯ เตรียมคลอดยุทธศาสตร์ความมั่นคงอาหาร ระยะ2 มั่นใจ ดันแผนความมั่นคงอาหารไทยสู่สากล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แจงร่างกรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะที่ 2 ชู 5 ยุทธศาสตร์ มุ่งเน้นการผลิตอาหารอย่างเพียงพอกับความต้องการ การผลิตภาคเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และมีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร และลดความเสี่ย